1138 Budapest, Váci út 113.   |   Tel.: 00 36 1 452 1187, 00 36 1 4521191   |   E-mail: info@schillerrent.hu
1185 Budapest, Üllői út 822.   |   Tel.: 00 36 30 816 2065   |   E-mail: airportcarhire@schillerrent.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely alapján a Bér-Elek Kft., mint Bérbeadó a bérleti szerződésben, valamint az alábbiakban meghatározott feltételekkel bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a túloldalt megjelölt gépjárművet.

1. Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, látható és rejtett hibák nélkül, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve a szükséges tartozékokkal együtt, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező „Állapotlap” alapján adja át. Bérlő a gépjárműért teljes felelősséggel tartozik és azt a jogszabályok által előirt engedélyekkel, illetve feltételek szerint használhatja.

2. A gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett Bérbeadó által feljogosított személyek vezethetik. A gépjárművet csak a 21 életévét betöltött, érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és legalább 1 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy vezetheti. Bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, közlekedési, hatósági előírást betartani. Bérbeadó nem felelős a jelen szerződés be nem tartásából eredő következményekért, valamint azért, ha a Bérlő nem rendelkezik - külföldre történő kivitel esetén – az adott országban előirt okmányokkal (pl. nemzetközi jogosítvány, vízumok, stb.). Bérlő a gépjármű kezelési útmutatójában foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen jogosult és köteles a gépjárművet használni és azzal a közúti közlekedésben részt venni.

3. A gépjármű bérlésének feltétele a jelen szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetése, valamint a letéti díj (továbbiakban: óvadék) megfizetése. Az óvadék megfizetése történhet Bérbeadónál készpénzösszeg letétbe helyezésével, vagy a Bérbeadó a szerződés megkötésekor Bérlő hitelkártyájával. Ha Bérlő gazdasági társaság, az óvadékot a Bérbeadó nevére és javára szóló bankgaranciával, vagy banki fedezetigazolás átadásával is teljesítheti, továbbá ha 2 évnél régebben működő gazdasági társaság a letéti díjat készpénzben is leteheti a Bérbeadónál. A gazdasági társaság a bérleti szerződés megkötésekor köteles hivatalos okmányait (30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés, a társaság nevében aláírásra jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányai, adószám) bemutatni. A gépjárművet átvevő személy meghatalmazással kell, hogy rendelkezzen. Jelen bérleti szerződés alapján a cégszerűen aláíró személy egyben készfizető kezességet vállal a bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettségek azonnali teljesítésére.

4. Tilos a gépjárművet:
• másnak bérbe-, kölcsönadni, azt vezetésre nem jogosult személynek átadni,
• a gépjárművet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
• a gépjárművet vontatásra, versenyzésre, oktatásra, üzletszerű személyszállításra használni, abban élő állatot szállítani,
• vámköteles árukat törvényellenesen szállítani,
• pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására használni,
• a szállítható személyek számát meghaladóan személyeket szállítani,
• az előirt súlyt meghaladóan megterhelni, jármű, vagy pótkocsi, lakókocsi mozgatására használni,
• a Bérbeadó által megjelölt szakszervizén kívül a járművet mással javíttatni, bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre használni,
• az előirt üzemanyagtól eltérő minőségű (oktánszámú) üzemanyagot tankolni, és azzal a gépjárművet működtetni, a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai berendezéseket kiszerelni vagy bármely módón üzemképtelenné tenni, és azok használatát mellőzni.

A rendeltetéstől eltérő használatból és/vagy a fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő valamennyi költségeket és kárt a Bérlő a Bérbeadó részére megtéríteni köteles.

5. Ha a gépjárműbérlést Bérlő előzetesen rendeli meg, és azt Bérbeadó visszaigazolja, Bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor megrendelésben szereplő kategóriájú gépjárművet köteles bérbe adni a Bérlőnek. Ha a bérleti időtartam kezdetekor az adott gépjármű nem áll rendelkezésre, Bérbeadó a megrendelt jármű kategóriájának megegyező, vagy egy magasabb kategóriájú járművet köteles biztosítani az eredetileg megrendelt gépjármű bérleti díjáért.

6. Bérbeadó az érvényes árlista alapján adja bérbe a gépjárművet, de jogosult a díjtételeket – Bérlő előzetes értesítésével – módosítani. Bérlő a bérleti díj emelkedése esetén a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.

7. A jelen szerződés alapján egy bérleti nap 24 órából (haszongépjármű bérlés esetén, bérleti szerződés szerint minimum 4 órából) áll, amely a bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. Heti vagy havi bérleti időtartam kezdő- és lejárati napja, naptári nap feltüntetésével történik. A bérlet minimális időtartama 1 (egy) nap, türelmi idő – késedelem esetén - 1 óra.

8. Bérlő a szerződést, a lejárta előtt meghosszabbíthatja a Bérbeadóval történt előzetes egyeztetéssel, de ezen szándékát a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 24 órával személyesen, telefonon vagy telefaxon jelentheti be. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt a Bérbeadó írásban (telefaxon) visszaigazolja. Bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés az eredeti időpont bekövetkeztével megszűnik.

9. Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó számlája alapján készpénzben, hitel- és/vagy bankkártyájával tartozik – egyéb megállapodás hiányában – a bérlet lejártakor megfizetni. Jogi személy 8 (nyolc) napon belül átutalással fizethet, ha a megrendeléskor a Bérbeadóval ebben írásban megállapodott. Ha a Bérlő a bérleti díjat valutában fizeti meg, a gépjármű átadásának napján érvényes CIB Bank Nyrt. deviza eladási árfolyam szerint kell az átváltást elszámolni.

10. Bérlő a szerződés megkötésekor letétet helyez el Bérbeadónál, mely a bérelt gépjárműre meghatározott letétből és a várható bérleti díjból áll. Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződés a Bérbeadó bármely szerződött szervizének átadott gépjárműve javítása idejére jön létre, úgy ez esetben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítéséig a Bérbeadót, az átadott gépjárműre visszatartási jog illeti meg. Bérlő a letéttel felel a gépjárműben bekövetkezett és más által nem térítetett károkért. A letéti díj a Bérlő önhibájából bekövetkező kár setén a biztosító által nem fedezett, Bérbeadónak okozott teljes kár (ittas vezetés, nem rendeltetésszerű használat, gépjármű ellopása miatt bekövetkező kár, szándékos károkozás, stb.) fedezésére való elszámolás alapjául szolgál. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult kárai teljes rendezéséig a letétet visszatartani, illetve abból kárigényét kielégíteni. Ha Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak jelen szerződésben előírt módon visszaszolgáltatja, és a kiadott számlán szereplő végösszeget maradéktalanul megfizeti, a bérlet lejáratakor Bérbeadó a letétet maximum 1 hónapon belül visszafizeti. Bérlő tudomásul veszi, hogy a letéti összeg után Bérbeadó külön kezelési költséget nem számit fel, de az összeg után kamatot sem térit, és a letéti összeget a Bérbeadó nem kezeli elkülönítetett letéti számlán, azzal rendes üzletmenetén belül szabadon gazdálkodik.

11. Bérlő a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjat, továbbá a mindenkori általános forgalmi adót köteles megfizetni. A bérleti díj tartalmazza a kötelező felelősségbiztosítást, a súlyadót, a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartási és javítási költségeket (kivéve a gumidefekt miatt a javítást, vagy annak cseréjét). A bérleti időtartam alatt felmerülő minden egyéb költség (pl.: túlzott kopás, vagy szennyezettség eltávolításának költsége, stb.) a Bérlőt terheli. Az egy napra vagy egy hétre megállapodott bérleti díj a gépjármű korlátlan kilométer használatát, míg az egy hónapra megállapított bérleti díj hó/3000 km futásteljesítményt tartalmaz, az ezt meghaladóan mért futott-kilométer teljesítmény után Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott 35 Ft + ÁFA /km díjat is köteles túlfutási díj címén megfizetni. 1 hónap=30 naptári nap, amely az átvétel napjától számít. Felek megállapodnak abban, hogy létrejövő jogviszonyuk jellege bérbeadás és az általános forgalmi adóról szóló 1992 évi, LXXIV törvény 16. §, 14. bekezdése alapján a jelen megállapodásban foglalt szolgáltatás teljesítési időpontja a számlában feltüntetett fizetési határidővel egyezik meg. 1 hónapot meghaladó bérleti időszak esetében a felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolandó időszakok tekintetében a számla szerinti fizetési esedékességet tekintik teljesítési időpontnak. A Bérbeadó jogosult minden naptári hónap utolsó munkanapján illetve a bérleti időszak végén 1 havi bérleti díjról- illetve, ha az utolsó elszámolandó időszak ettől rövidebb, akkor annak arányos részéről számlát kiállítani a Bérlő felé.

12. Ha Bérlő a bérleti díjat határidőre nem fizeti meg, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjárművet, Bérlő költségére elszállítani. Bérlő hozzájárul, hogy a bérleti díjat esedékességének lejárata után Bérbeadó inkasszóval, illetve azonnali beszedési megbízással kapja meg. Fizetési késedelem esetén Bérbeadót a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat illeti meg. Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésben feltüntetett bérleti időszak lejártakor, annak meg nem hosszabbítása esetén, Bérbeadó a bérleti jogviszony megszűnésekor jogosult a járművet visszaszármaztatni, melynek minden költsége Bérlőt terheli.

13. A Bérlő a gépkocsiért és annak összes tartozékáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Bérlőnek lehetősége van törés, lopáskár, totálkár esetére önrész csökkentő biztosítás vállalására.

14. A gépjármű ellopása vagy totálkára esetén Bérlő önrészként a gépjármű beszerzéskori bruttó listaárának 10%-t köteles Bérbeadónak megfizetni, a nyomozás lezárásáról szóló jogerős határozat átvételét követő 8 napon belül, ameddig Bérbeadó jogosult a letéti díjat visszatartani. Az ügy lezárásakor a letétből megtörténik az elszámolás és a különbözetet a Bérbeadó a Bérlő számára visszatéríti. Bérlő kötelessége, a gépjármű iratait, mindig magánál tartani, azokat nem a gépkocsiban tárolni, parkoláskor az ajtók, ablakok zárt állapotáról meggyőzni, és a szokásos napi életvitelhez szükséges értékeit a gépkocsiban nem látható helyen elhelyezni! A Bérlő kötelessége továbbá, a gépkocsi parkolásakor a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai eszközöket (váltózár, riasztó, stb.) használni, a beszerelt rádió (magnó, CD, DVD, stb.) előlapját biztonságos helyen őrizni. A gépjármű iratainak, kulcsának és a biztonsági eszközök, berendezések alkalmazásának mellőzéséből eredő valamennyi kárt (lopás, rongálás, stb.) Bérlő a Bérbeadó részére megtéríteni köteles. Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térítetett összeget Bérlő köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő okozta kár miatt a gépkocsit Bérbeadó 30 napon belül nem tudja megjavíttatni, úgy Bérlőnek az önrészen felül a bérleti díj 150%-át meg kell fizetni Bérbeadó felé. Azon káreseményekből adódó fizetési kötelezettségeket, melyek bekövetkezéstől számítva 30 napon belül nem történik meg a káresemény hatósági minősítése, illetve biztosító általi kártérítés elismerése, és nem rendeződik a felmerült kár megfizetése, akkor a felmerült kár biztosító vagy más által meg nem térített összegét a Bérlő. letét formájában köteles megfizetni a Bérbeadó részére. Az ügy lezárásakor a letétből megtörténik az elszámolás és a különbözetet a Bérbeadó a Bérlő számára visszatéríti. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű biztosítása nem terjed ki a raktérben szállított árura. A CASCO biztosítás önrésze 10%, de minimum 100.000.- Ft, szélvédő önrész 25.000.- Ft, a kárrendezési ügyintézési díj 9.000.- Ft + ÁFA.

15. Bérlő a járművet kizárólag Magyarország területén használhatja. Bérlő a gépjárművet csak Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával viheti külföldre, ha ezt a szándékát a bérleti szerződés megkötésekor bejelentette. Bérbeadó a gépjármű külföldre való kivitelének engedélyezését – indoklás nélkül – megtagadhatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy az esetleges műszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet, továbbá a mentéssel esetleg felmerülő költségeket a Bérbeadónak megfizetni köteles. Bérlő kérése esetén, Bérbeadó csak a következő országokra érvényes határátlépési engedélyt állít ki: Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Csehország. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ismertetett országokon kívül, a többi Európai Uniós tagországra, csak Bérlő teljes anyagi felelősségvállalására állít ki Bérbeadó határátlépési engedélyt.

16. Személyi sérüléssel járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni, és eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevő külföldi állampolgár, a rendőri intézkedés minden esetben kötelező. Bérlő a rendőrség által felvett jegyzőkönyv 1 (egy) példányát a Bérbeadónak köteles átadni.

17. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodás, illetve azt ért baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadót értesíteni és egyben – az elvárhatóság mértékében – Bérbeadó költségén a jármű biztonságos elhelyezéséről gondoskodni. Ha az elszenvedett baleset következtében a gépjármű átmenetileg használhatatlanná válik, Bérbeadó dönthet cseregépjármű biztosításáról, melynek esetlegesen felmerülő költségei Bérlőt terhelik.

18. Bérbeadó hozzájárulása nélkül – eltekintve az üzemszerű működéssel együtt járó folyadékszint utántöltésektől, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól – (pl.: olajutántöltés, defekt elhárítás, ablaktörlő lapát, vagy annak gumi cseréje) Bérlő javítást nem végezhet, vagy nem végeztethet. Az ezzel kapcsolatos minden költség és veszélyviselés Bérlőt terheli. Bérbeadó Bérlő bejelentését követően köteles a gépjármű hibájának elhárításától, a lehetőség szerinti sürgősséggel gondoskodni. Bérbeadó a gépjármű sérüléséből vagy meghibásodásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Bérbeadó az engedélyezett hibaelhárítás költségeit a nevére kiállított számla ellenében, és legfeljebb 5000,- Ft+ÁFA összegig vállalja.

19. Bérlő a kilométer-számláló meghibásodását haladéktalanul köteles Bérbeadónak jelenteni. Ha a bejelentés elmarad, vagy a kilométer-számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatják, vagy kikapcsolják, Bérlő a bérlet teljes időtartamára korlátlan kilométeres-futásteljesítmény díjat köteles megfizetni.

20. Bérlő köteles a szerződéskötéskor meghatározásra kerülő kilométer-számláló állásánál – de legalább havonta egyszer – a gépjárművet Bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. Ha Bérlő ezen revíziós kötelességét elmulasztja, az előirt km mennyiség túllépését követően minden megkezdett 100 km után az adott gépjármű normál napi kategóriadíját tartozik megfizetni, továbbá köteles a túllépéssel okozott minden kárt is megfizetni, beleértve a mobilitás garancia elvesztését is. Revízióra leadott gépjármű helyett – ha a felülvizsgálat időtartama a 6 órát meghaladja – Bérbeadó Bérlőnek cseregépjárművet biztosit, ha a revízióra való jelentkezést legalább 72 órával előbb a Bérlő jelezte.

21. Bérlő az előirt minőségű (oktánszámú) üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és minden egyes üzemanyag tankolásáról a töltőállomásokon nyugtát/számlát kérni. A nem megfelelő üzemanyag használatából eredő valamennyi kárt (üzemanyagcsere, javítás, stb.) köteles megtéríteni. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, akkor a hiányzó üzemanyag díj költségén felül 5000,-Ft+ÁFA szolgáltatási díjat kell Bérlőnek megfizetnie.

22. Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani. Lopás és/vagy totálkár esetén Bérlő köteles mindazon kárt megfizetni, amelyet a lopás/totálkár bejelentését követően a biztosító a Bérbeadónak nem térit meg, pl: nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót, forgalmi engedélyt. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásokkal kapcsolatosan felmerülő összes költség a Bérlőt terhelik.

23. Bérlő minden gépkocsival jogosult Magyarország területén az autópályák használatára, amennyiben ezek díját a bérleti szerződésnek megfelelően a Bérbeadó felé megfizette.

24. Bérlő köteles a gépjárművet a bérlet lejártakor a szerződésben meghatározott helyben, időben és az üzlet nyitva tartás ideje alatt, az átvett összes tartozékokkal – a normál elhasználódást kivéve – az átvételkori állapotnak megfelelően, „Visszavételi Állapotlap” felvétele mellett visszaszolgáltatni. Ha visszavételkor a bérelt gépjármű tartozékai hiányoznak, azok értékét Bérlő köteles megfizetni. Ha Bérlő a gépjárművet késve adja vissza, minden megkezdett nap után 1 (egy) nap bérleti díjat kell fizetnie. Ha Bérlő a járművet az átlagos belső szennyezettséget meghaladó állapotban adja le, 12.000.- Ft + ÁFA, erősen szennyezett állapot (pl. állatszőr, terepszenny, ráömlött folyadék) esetén 24.000.- Ft + ÁFA tisztítási költséget köteles megfizetni.

25. Ha Bérlő a gépjárművet nem Bérbeadó telephelyén veszi át, illetve adja le, a szerződés lejártakor – egyéb megállapodás hiányában – a mindenkori díjszabás szerinti kiszállítási, illetve visszaszállítási díjat tartozik megfizetni.

26. Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződés lejárta előtt is visszaadhatja, de ez esetben a szerződött bérleti díj csökkentésére vagy arányos részének visszatérítésére nem tarthat igényt.

27. Az üzlet nyitva tartás idején túli – 18 – 8 óra között – kiadás, vagy visszavétel többletköltséggel jár. Bérbeadó ilyen esetben jogosult - szerződésben meghatározott - alkalmankénti pótdíjat a Bérlő terhére felszámolni. Bérlő a járművet kizárólag Bérbeadó munkatársainak adhatja vissza, azt szervizben, repülőtéren, szállodai portán, harmadik személynek, stb. nem adhatja le Ettől eltérő esetben a gépjármű felett a teljes kárveszélyt a Bérlő viseli (pl. szálloda, repülőtér, vasútállomás parkolójában hagyott, stb.).

28. Bérlő a nyitvatartási időn túli leadásra választhatja a RETURN BOX szolgáltatást. Ez esetben a jármű iratait, dokumentációját és indítókulcsát a kölcsönzőn kívül elhelyezett és felirattal megjelölt Return box nyílásán kell bedobnia úgy, hogy az biztonságosan beleessen. A Return Box használatával Bérlő elfogadja, hogy a gépjármű állapotának ellenőrzése utólag, a leadási napot követő nap reggel, a Bérlő távollétében történik meg. Az ellenőrzés eredményét Bérbeadó dokumentálja és erről Bérlőt írásban azonnal értesíti. Bérlő a jármű leadáskori állapotáért, irataiért, indítókulcsáért ugyanolyan felelősséggel tartozik, mintha a visszavétel a jelenlétében történt volna. A Return Box szolgáltatás pótdíjas.

29. A bérleti idő alatt elkövetkezett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) és parkolási díjak megfizetéséért Bérlő a jelen szerződés aláírásával teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei és díjai őt terhelik, amelyeket számla ellenében a Bérbeadónak megfizetni köteles, továbbá ezennel hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési eljárásokkal kapcsolatban, illetve engedélyezi, hogy a büntetés, a parkolási díjak összege, valamint a biztosítási önrész – az ügyintézési díjjal növelt értékben – bank- és/vagy hitelkártyáján bármikor (akár utólag is) leterhelésre kerülhessen, külön hozzájárulása nélkül. Bérbeadó jogosult a Bérlő által elkövetett szabálysértések, parkolási bírságok utólagos beszedésére és ezért 9.000,-Ft+ÁFA kezelési költséget felszámolni. Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a gépjárműbérlést a Bérbeadó szerződött partnerénél előre fizetett voucher-rel veszi igénybe, és voucher-t kiállító szerződött partner a bérleti díjat - a számla kiállításától számított 15 napon belül – Bérbeadó részére határidőre nem fizeti meg, úgy Bérbeadó jogosult a bérleti díj teljes összegét a Bérlő bank és/vagy hitelkártyájáról utólag, bármikor és hozzájárulása nélkül beszedni.

30. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bérbeadót és a bankkártyája/hitelkártyája számlavezető bankját arra, hogy a gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó által felmért, fényképekkel és egyéb dokumentumokkal igazoltan általa okozott kárért, a kártérítés, és/vagy időn túli használattal felmerülő extra díjjal a Bérbeadó a bankszámláját megterhelje, és ezennel utasítja a bankját, hogy minden külön írásbeli nyilatkozata nélkül a Bérbeadó által meghatározott összeget fizesse ki, még abban az esetben is, ha a Szerződésen a Bérbeadó részére a visszaadást, saját aláírásával nem igazolta."

31. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt, és büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

32. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a szerződésben meghatározott gépjárművek üzemeltetője, melyet Bérbeadó jogosult a tulajdonos megbízottjaként üzemeltetni és azt további bérletbe, albérletbe adni.

33. Felek a bérleti szerződésből eredő bármely vitás kérdésüket tárgyalás utján, egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, peres eljárás esetére a Felek kikötik a Bérbeadó székhelyének címén alapuló hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét és a magyar jog alkalmazását

34. Bérlő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó személyi okmányairól fénymásolatot készítsen, ezért Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy azokat titkosan kezeli, harmadik személy részére azok adatait nem adja ki, továbbá a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül azokat megsemmisíti.

35. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv dologi bérletre vonatkozó előírásai és az ügyletre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Bérbevevő kijelenti, hogy a szerződést angol/magyar nyelven elolvasta, gondosan tanulmányozta, az abban foglaltakat megértette, tudomásul vette és ezt követően, a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag írták alá.